Thursday, 1 October 2015

誠實


誠實

真理之道 道存則國存 道亡則國亡
恩典之道 信存則恩存 信亡則恩亡
善用真理不虛假善待恩典不謊言

求你使虛假和謊言遠離我.使我也不貧窮、
也不富足賜給我需用的飲食。箴 30:8

公義之道 扎其心存其根 公其心義其行
公平之道 扎其心存其根 平其心安其行
慈愛之道 表其義捨其行 愛其心善其行
誠實之道 誠於心真其行 實其道力其行

公義和公平是你寶座的根基;
慈愛和誠實行在你前面。詩篇 89:14

人間有誠實活著忠實天上有證實
立行不更名做起不改性名副其實
人之心誠與實沒有不義坦然無阻
水清見毫毛心清見天理心中有主
松柏寒冬雪夜本孤直誠實貴本質
行事磊落心裏無詭詐到處能立足
慈愛相待走遍四方主恩誠信真實

誠實從地而生;公義從天而現。詩篇 85:11